Đào tạo Giáo Viên

  • Giáo viên của bạn gặp khó khăn trong việc triển khai những kiến thức chuyên môn đã học vào thực tế.
  • Giáo viên của bạn gặp khó khăn trong việc chuyển đổi giữa chương trình truyền thống sang chương trình Montessori.
  • Khó khăn của chủ trường trong việc đào tạo tâm lý và tinh thần cho giáo viên
  • Khó khăn trong việc chuẩn hóa giấy tờ, hồ sơ sổ sách trong chương trình Montessori

Học viện đào tạo Hương IQ sẽ hỗ trợ các trường giải quyết những khó khăn này

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm chi tiết